Friday, 14/08/2020 - 18:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Long Sơn

Báo cáo sinh hoạt Chi bộ - tháng 4/2018

 

 

Tài liệu đính kèm: Tải về

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LONG SƠN

CHI BỘ TRƯỜNG THCS

                                   *

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Long Sơn, ngày 03 tháng 04 năm 2018

 

PHIẾU BÁO

Kết quả sinh hoạt chi bộ tháng 4/2018

 
  

 

- Địa điểm: Văn phòng hội đồng trường THCS Long Sơn

- Thời gian: ngày 03 tháng 4 năm 2018

- Tổng số đảng viên chi bộ: 11 đồng chí.

Trong đó: đảng viên chính thức 11 đồng chí, đảng viên dự bị 0 đ/c, đảng viên sinh hoạt tạm thời 0 đ/c, đảng viên được miễn sinh hoạt 0 đ/c.

- Số đảng viên dự sinh hoạt: 11 đồng chí.

Trong đó: đảng viên chính thức 11 đồng chí, đảng viên dự bị 0 đ/c, đảng viên sinh hoạt tạm thời 0 đ/c, đảng viên được miễn sinh hoạt 0 đ/c.

- Số đảng viên vắng mặt: 0 đồng chí.

+ Có lí do: 0

+ Không có lí do: 0

Chủ tọa: đồng chí Hoàng Việt Anh, Bí thư chi bộ, Hiệu tưởng nhà trường

Thư ký: đồng chí Đậu Thị Hoài, đảng viên, giáo viên

I. NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản nghị quyết của cấp trên.

- Tiếp tục quán triệt học tập các Nghị quyết của Trung ương đảng, nhất là các nội dung tại Hội nghị TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Quán triệt học tập Qui định số 124-QĐ/TW về giám sát của mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đôia với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ, chủ chất và cán bộ đảng viên. Trong đó tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Xác định vị trí của người đứng đầu, đó là đứng đầu đơn vị, đứng đầu nhiệm vụ, đứng đầu của mỗi tổ chức, bộ phận. Xác định trách nhiệm qua các nhiệm vụ: Một là, trách nhiệm tổ chức, điều hành thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị; Hai là, trách nhiệm trong tổ chức, quản lý đội ngũ viên chức, người lao động thuộc quyền; Thứ ba, trách nhiệm quản lý tài sản công.

- Quán triệt học tập Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin cùng với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị 17 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn của Ban thường vụ tỉnh ủy Nghệ An; chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

- Quán triệt Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 19/3/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó có liên hệ đến ngành và đơn vị.

- Quán triệt triển khai Kế hoạch số 85-KH/ThU ngày 8/3/2018 của Ban thường vụ Thị ủy Thái Hòa về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Quán triệt đảng viên tăng cường công tác rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kỷ luật, kỷ cương, nền nếp và ý thức trách nhiệm; lòng say mê, nhiệt tình của mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên thông qua việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Tích cực tham gia cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh trên mạng Intenet.

- Phát động đợt thi đua và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và quốc tế lao động (1/5/2018) gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Thái Hòa (10/5/2008-10/5/2018) và kỷ niệm 10 thành lập phường Long Sơn (16/5/2008-16/5/2018).

- Thông qua báo cáo số 125-BC/ĐU ngày 15/3/2018 của Đảng ủy phường Long Sơn về kết quả xây dựng Đảng quí I và Nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu quí II/2018.

2. Đánh giá những kết quả đã làm được trong tháng 3/2018 về các lĩnh vực: kinh tế; văn hóa xã hội; quốc phòng an ninh; và các đoàn thể chính trị xã hội.

a. Lãnh đạo chỉ đạo công tác tư tưởng chính trị, an ninh trật tự

Toàn thể CB, - GV, NV đẩy mạnh “Học tập và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại” và tích cực tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên mạng Internet (có 22 CB, GV, NV tham gia)

- Toàn thể CB, GV, NV đẩy mạnh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Tăng cường các hoạt động xây dựng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kỷ luật, kỷ cương, nề nếp và ý thức trách nhiệm; lòng say mê, nhiệt tình.

- Không có cán bộ, đảng viên, người lao động vi phạm về kỷ luật lao động, nội qui lề lối làm việc và các tệ nạn xã hội. Đảm bảo tinh thần đoàn kết nội bộ; đảm bảo tốt các chế độ, chính sách và tâm tư nguyện vọng của người lao động. 100% cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đơn vị cũng như trên địa bàn cư trú.

- Tình hình an ninh chính trị trong đơn vị được giữ vững, không có bảo lực học đường, như: GV có cử chỉ, lời lẽ, hành động thiếu tính GD đối với HS; không có xích mích gây gỗ đánh nhau trong HS. Đảm bảo an toàn về con người và tài sản.

- Phát động thi đua và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2018) và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các hoạt động sôi nổi vui vẻ, ý nghĩa.

b.Về lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:

- Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đảm bảo ổn định về số lượng, việc phân công chuyên môn hợp lý nên các hoạt động triển khai đúng yêu cầu và kế hoạch. Tuy nhiên cần thực hiện tốt hơn nếp lên lớp theo hiệu lệnh.

c.Về lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội:

* Chỉ đạo tổ chức Công đoàn:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức chức tuyên truyền, giáo dục trong CBGV, HS về ý nghĩa lịch sử, truyền thống của người phụ nữ đặc biệt là phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ;  tổ chức buổi tọa đàm, giao lưu gặp mặt dâu, rể của trường nhân ngày kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2018) vui vẻ, ý nghĩa, tiết kiệm

- Động viên, giúp đỡ GV, HS tham gia tập luyện và dự thi Hát dân ca cấp thị xã đạt kết quả tốt. Tạo điều kiện, đôn đốc, động viên đoàn viên giáo viên tham gia tốt các hoạt động nhân tháng thanh niên.

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký đơn vị văn hóa.

* Chỉ đạo Đoàn đội

- Phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018) gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Thái Hòa (10/5/2008-10/5/2018) và kỷ niệm 10 thành lập phường Long Sơn, với nhiều hoạt động thiết thực như:

+ Bình xét giới thiệu và tổ chức học đối tượng đoàn cho 42 TN ưu tú.

+ Phối hợp với đoàn TN phường tổ chức ra quân tháng thanh niên với các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”. Tổ chức lễ trưởng thành cho HS lớp 9 và xét và tổ chức kết nạp đoàn đợt 1 cho 9 TN ưu tú .

- Tích cực trong động viên HS tham gia tập luyện và dự thi hát dân ca cấp thị xã

- Hoàn thành công tác Kế hoạch nhỏ. Duy trì tốt phong trào “Nuôi lợn đất”

- Tham gia tốt các cuộc thi do HĐĐ thị xã phát động, như: thi tem thư bưu chính Việt Nam; thi vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã…Tiến hành tổ chức tốt thi Chỉ huy đội giỏi cấp trường.

d.Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

* Các hoạt động chuyên môn

- Chỉ đạo chuyên môn triển khai nội dung chương trình dạy học đúng theo chỉ đạo của ngành, đảm bảo đúng tiến độ.

- Thực nghiêm túc nề nếp dạy học chương trình thực dạy tuần 26, 27, 28 và 29

- Đảm bảo tiến độ chương trình dạy; khá kịp thời trong kiểm tra, cho điểm, vào điểm. HS tham gia thi HSG lớp 9 cấp tỉnh đảm bảo an toàn, tuy nhiên kết quả chưa được như mong đợi.

- HS tham gia HKPĐ tỉnh đạt 01 giải nhì đôi nam, nữ môn Cầu lông.

- Thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi khối lớp 6,7,8 để tham gia kiểm định chất lượng.

- Tiến hành tốt công tác phân luồng cho HS sau tốt nghiệp THCS. Định hướng cho HS việc tiếp tục học lên THPT hay học nghề sau tốt nghiệp THCS; tư vấn chọn trường THPT đăng ký thi tuyển sinh. Giới thiệu và cho HS đăng ký tài liệu ôn thi vào THPT. Phối hợp với TTBDTX thị xã Thái Hòa tổ chức tốt buổi dạy hướng nghiệp cho HS khối 9

- Thực hiện công tác phụ đạo HS yếu kém đảm bảo đúng kế hoạch, yêu cầu, chất lượng.

- Hoàn thành việc xây dựng lại thời khóa biểu lần 2, học kỳ 2 và triển khai dạy học nghiêm túc từ tuần 29.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cũng như bài giờ dạy thể nghiệm theo mô hình trường học mới ở môn Địa lý và Toán, được GV toàn thị xã dự giờ đánh giá cao.

* Thực hiện nội qui của nhà trường:

- Nề nếp sinh hoạt, học tập, lao động vệ sinh khá tốt. Tuy nhiên việc giữ gìn vệ sinh chưa tốt... như: ăn hàng, quà vặt nhiều và xả rác bừa bãi trước, trong, sau giờ học ở trong lớp học, khu vực tự giác khuôn viên sân trường và ngoài tường rào 2 bên cổng trường.

- Việc chăm sóc bồn hoa được phân công, bảo vệ giữ gìn cây bóng mát khá thường xuyên.

+ GV thường xuyên xuyên nhắc nhỡ HS trong việc đi học đúng giờ giấc, chuyên cần; đến lớp có đầy đủ sách, vở, đồ dùng học tập; nghiêm túc học tập, ghi chép bài đầy đủ.

+ Thực hiện qui đinh về trang phục, đầu tóc, tư thế, tác phong, lời nói, hành động cư xử đúng phẩm chất của người học trò có văn hóa.

+ Tham gia công tác bảo vệ tài sản, như: không ngồi, đi lên bàn ghế; đập phá cánh cửa phòng lớp học, nhà vệ sinh; tiết kiệm trong sử dụng điện, nước…

Song vẫn còn một số HS chểnh mảng trong học tập, chưa có ý thức vì tập thể.

- Tích cực tập luyện và tham gia tốt hội thi hát dân ca trong trường học cấp thị xã diễn ra vào Chủ nhật 25/3/2018. Kết quả: tham gia 03 tiết mục, có 01 tiết mục đạt giải B, toàn đoàn đạt giải khuyến khích.

e.Về công tác xây dựng Đảng

- Chỉ đạo các tổ chức, bộ phận, cá nhân đảng viên, giáo viên tích cực trong tuyên truyền, đề cao vai trò lãnh đạo của đảng.

3. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát

- Giám sát việc đảng viên tham gia cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh trên mạng Intenet.

- Kiểm tra 01 đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ đảng

4. Những kiến nghị đề xuất

- Chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể giúp đỡ nhà trường trong công tác đảm bảo an nình trật tự trường học.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;

- Lưu CB.

T/M. CHI BỘ

BÍ THƯ

 

Hoàng Việt Anh

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 16
Tháng 08 : 276